نقاشی

هنر_نقاشی _هنر انتزاعی
هنرانتزاعی
هنرانتزاعی ،انتزاع در معنای عام جدا کردن صفت یا خاصیت مشترک میان چند چیز و تأکید بر این وجهه مشترک است به عنوان مثال می توان دایره را صورت انتزاعی تمام چیزهای گرد دانست انتزاع در هنر به گزینی از طبیعت معنا می دهد روش‌های گوناگون دارد مشخصه بسیاری از روش های انتزاع به درجات مختلف این است که سنت بازنمایی واقعیت مشهور محسوس را کنار می‌گذارد و یا کم اهمیت می شمارد و ابداع واقعیتی تازه برای درک بصری را کارکرد اساسی هنر می دانند .
هنر انتزاعی اصطلاحی عام برای شیوه های افراطی هنر سده بیستم در برابر انسان در طبیعت گرایی ، ولی در تعیین و تعریف حدود هنر انتزاعی اختلاف نظر وجود دارد در واقع هنر انتزاعی گرایش متمایز و تا حدی متغایر را در بر میگیرد >
۱_ تبدیل ظواهر طبیعی به صور ساده شده
۲_ ساختن اثر هنری با عناصر نا _شبیه ساز
انتزاع گرایی نوع اول ممکن است به دو روش باشد .در روش نخست با حذف جنبه‌های عارضی و خاص صور اساسی و آن چیزها مجسم می شوند . برخی از نمونه های اولیه سبک جانور نگاری مثال بارز آن است و بعضی از هنرمندان متاخر نیز صرف نظر از سبک و مکتب خاصشان به همین راه افتادند ، مثلاً سزان و کله .
در روش دوم بازبده گزینی از ظواهر چیزها و صحنه‌های طبیعی ساختمانی از شکلها و رنگ ها پدید می‌آید که چون موسیقی و معماری جاذبه زیبایی شناختی مستقل دارند ، مثلاً مجسمه های برانکوزی .
معنای واژه هایی چون انتزاع چکیده نگاری و کژ نمایی به خطا در هم می آمیزد ، چکیده نگاری نوعی بازنمایی است به مدد نقش‌های ساده شده ، مشخص کننده و بازشناختی ، مثلاً در نگارگری ایرانی .
حال آن که کژ نمایی به معنای نمایش نادر است و گاه غیرعادی شکل چیزها و یا تناسبات میان اجزای چیزهاست و ممکن است بخشی از چکیده نگاری باشد مثلاً در آثار ال گرکو ، مدیلیانی ، لام .
و نیز امکان دارد که نمایی برای مقاصد بیانی خاص به کار رود ، مثلاً در آثار کی ریکو ، هنری مورد ، فرانسیس بیکن .
چکیده نگاری باید و کژ نمایی شاید که انتزاعی به معنای مذکور باشد . ان
تزاع گرایی نوع دوم که معرفی آثار هنری عاری از هرگونه شباهت و بدون موضوع مشخص است و به گزینی از صورت طبیعی را دنبال نمی‌کند گرچه چنین آثاری را نیز انتزاعی و گاه انتزاعی ناب می نامند . به راستی در آنها نه اتتزاع که نوعی ساختن مطرح است . این آثار را باد و عنوان نه چندان روشن دسته بندی می کنند . رمانتیک و اندام وار کاندینسکی ، آرپ ، هپورت.
کلاسیک و هندسی ، مالویچ ،موندریان مرز مشخصی میان این دو دسته وجود ندارد .
دایره المعارف هنر ، رویین پاکباز
نقاشی اثر کاندینسکی