+
ذخیره
تق! تق! اجازه هست پا به ... batoo
ذخیره
بعضی صبح ها که از خواب پا ... sefidbarfi
ذخیره
سهراب سپهری آسمان آبی ... atilaa
ذخیره
انیشتنشون هستند ایشون ، ... mohammad
ذخیره
من در يک ماموريتم ماموريتي ... batoo
ذخیره
این هم زیادی بیراه نمیگه ... hamrah
ذخیره
فانتزی ، خلاقیت ، شعر ، ... mylove
ذخیره
تو كیستی، كه من اینگونه بی ... 19azar
ذخیره
همیشه میترسیدم تو را از دست ... khanomaneh
ذخیره
شادی کودکانهغوغای شادی ... honarmand
ذخیره
فانتزی ،تصویر سازی ، هنر ، ... dokhtaraneh
ذخیره
بعضی صبح ها که از خواب پا ... mohammad
ذخیره
مــــــــــــــــــــن ... marzieh
ذخیره
تنها من زنده ام . . .این جا ... mohammad